Các kích thước

Single

1.2m x 2m x25cm

Full

1.4m x 2m x 25cm

Queen

1.6m x 2m x 25cm

King

1.8m x 2m x 25cm

Square King

2m x 2m x 25cm

Super King

2.2m x 2m x 25cm